Privacybeleid

Privacyverklaring Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens in principe niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in onze steunpunt en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij, mogelijkerwijs, verwerken. Mogelijkerwijs wil zeggen dat wij niet in alle gevallen over al deze gegevens beschikken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekening (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens die kunnen leiden tot informatie over uw pysiologische gesteldheid en
 • gegevens die betrekking hebben op jeugdige personen.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en
 • u te benaderen voor de deelname aan onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen ook door derden worden uitgevoerd.

Hoe lang we gegevens bewaren

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijk termijnen.

Indien u heeft ingestemd met een deelname aan een onderzoek, dan zullen wij deze aanmeldgegevens maximaal 7 jaar bewaren. Indien het onderzoek door een derde wordt uitgevoerd, dan vragen wij vooraf altijd uw toestemming.

Delen met anderen

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@crisiskaartzuid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze kopie wordt na controle direct vernietigd.

Beveiliging

Onafhankelijk Steunpunt Crisiskaart Limburg-Zuid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@crisiskaartzuid.nl. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 3 november 2020.